ابرهای کومولوس

Nexttop Cumulus Clouds

Nexttop Cumulus Clouds

ابرهای کومولوس؛ نشانهٔ هوای خوب و ملایم!

گونه‌ای از ابرهای سفید و بزرگ و متراکم هستند که عمدتا به صورت عمودی در ارتفاع بین 300 تا 3000 متر توسعه می‌یابند، اغلب ساختمان گل کلمی داشته و متشکل از قطعات کوچک ابرهای سفید پنبه‌ای است که معمولاً صبحگاهان در امتداد ارتفاعات تشکیل می‌گردند. ابرهای کومه‌ای جداازهم و معمولاً چگال، با خطوط مرزی واضح هستند.